RÖK Platformu

Reklamverenler Derneği (RVD) ve Reklamcılar Derneği (RD), Dernekler Kanunu’nun 25. maddesi gereğince bir platform oluşturmak üzere biraraya gelmişlerdir.

Platformun ana amacı, tüketicinin mal ve hizmetlere ilişkin bilgilenme hakkının korunma ve gözetilmesi, reklamların toplumu bilgilendiren, doğruluk ve dürüstlük ilkelerine uygun biçimde üretilmesidir. Reklam üretimine taraf olan kesimlerde toplumsal sorumlulukların farkında olan bir yaratıcılık anlayışının yeşertilmesi, sektörün bakış açısının da özdenetim anlayışıyla geliştirilip, güçlendirilmesidir.

Platform, kurucu dernek yönetim kurulu başkanları ve başkan yardımcılarından oluşmak üzere toplamda dört temsilcinin görev aldığı ‘Reklam Özdenetim Platformu’ tarafından yönetilir.

Reklamların sorumluluğunu taşıyan reklamveren, reklam ajansı ve medya üçlüsünün reklam özdenetiminin evrensel kurallarına uyulmasını sağlamak var oluş amaçlarından biridir. Bu nedenle reklamları denetleyecek Reklam Özdenetim Kurulu’nu (RÖK) oluşturmak, Platform’un öncelikli hedefidir.

Platformun paydaşları olan Reklamverenler Derneği; giderlerin fonlanması, eşgüdüm, insan kaynağı yönetimi, Reklamcılar Derneği; yıllık tanıtım kampanyasının tasarım ve uygulamasından sorumludur.

Reklam Özdenetim Kurulu’nun çalışmaları Platform tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde Kurul Müdürü’nce yürütülür.

Kurul’un gündeminin yapılması, toplantıların yönetimi ve kurulun dışa karşı muhatabı Kurul Müdürü’nün sorumluluğundadır ve Kurul Müdürü doğrudan Platform Başkanı’na karşı sorumludur.

Kurul toplantılarını yönetmek amacıyla Kurul’daki RVD ve RD temsilcilerinden birer Başkan Yardımcısı seçilir. RVD ve RD temsilcilerinden seçilen Başkan Yardımcıları dönüşümlü olarak görev yaparlar. Başkan Yardımcıları 2 yıl süre ile hizmet yapar.

RÖK Platformu’nun başkanlığı kurucu dernekler tarafından gerekli görülürse dönüşümlü olarak üstlenilmektedir. Aksi takdirde yönetim ve finansmandan sorumlu Reklamverenler Derneği Başkanı Platform Başkanlığını yürütmektedir.