www.soclosedecember.se adidas schuhe adidas schuhe chaussure adidas www.soclosedecember.se chaussures adidas www.soclosedecember.se adidas schoenen adidas sneakers adidas skor adidas skor adidas skor adidas zapatillas zapatillas adidas www.soclosedecember.se adidas scarpe adidas scarpe www.soclosedecember.se adidas uk adidas shoes adidas trainers

rökRÖK TAVSİYE GÖRÜŞLERİ VE KILAVUZLARI

Tüketici Araştırmaları / 2009

Reklamlardaki somut iddiaların kanıtı olarak kurulumuza gönderilen kamuoyu, tüketici, meslek mensupları vb’nin eğilim ve görüşlerinin belirlenmesi için araştırma şirketlerine yaptırılan anket türü araştırma raporlarında yaygın olarak belli bir eksiklik gözlenmektedir. Bu eksiklik, anketin evreninin temsili konusunda raporlarda bir açıklama ya da açıklık bulunmamasıdır.

Bu araştırmalardaki; denek sayısı, örneklem seçimi, araştırmanın evreni, yapıldığı il sayısı ve benzeri ögelerin yeterli, uygun ve reklamda kullanılan iddiayı destekler nitelikte olup olmadığı her dosyada tereddüt konusu olmaktadır.

Bu tereddütün giderilmesi için; araştırma şirketlerinin, raporlarının girişinde ayrı bir bölümde temsiliyetle ilgili bu ögelerin bilimsel açıdan tutarlı ve doğru olduğuna ilişkin birer açıklamaya yer vermelerinin yararlı olacağı düşünülmektedir. Böyle bir açıklama araştırma şirketinin mesleki etik çerçevesinde yaptığı bir beyan olarak dikkate alınacaktır. Reklamverenler tarafından kurulumuza iletilecek araştırma şirketlerince hazırlanan tüketici araştırmalarında yukarıda belirttiğimiz bölümün yer alıp almadığına bakılacak ve bu yönden eksik olan raporlar kanıt olarak kabul edilemeyecektir.

Teste Tabi Tutulacak Ürünlerin Temini / 2009

Kurulumuzun görüşlerini dayandırdığı Reklam Özdenetim Esasları’nın “Kanıtlama/Destekleme” başlıklı 8inci maddesi, reklamdaki iddianın desteği olarak teste dayanan bir rapor sunulacaksa testin ürün örneklerinin raporu verecek kuruluşlarca piyasadan temin edilmesi ya da noter eliyle piyasadan temin edilip mühürlenmiş olması bu da mümkün değilse RÖK tarafından piyasadan satın alınıp testi yapacak kuruluşa teslim edilmesi gerektiğini belirtmektedir.

Bu koşul testin reklamverenin kendi laboratuvarı dışında bağımsız bir üçüncü kuruluş tarafından yapılacak testlerde aranacaktır. Çünkü kendi laboratuvarında yapacağı testte kullanacağı ürünün örneğin noter aracılığıyla satın alınıp yine kendisine teslim edilmesinin inandırıcılık açısından bir mantığı bulunmamaktadır.

GSM Operatöleri “Çekme” ve “Kapsama” Konulu Reklam Mesajları / 2010

GSM operatörlerinin “kesintisiz iletişim”, “her yerde kapsama” vb. mesajlar taşıyan reklamlarının doğru değerlendirilebilmesi amacıyla telekomünikasyon sektörünün düzenleyici otoritesi olan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) bir yazı gönderilerek, operatörlerin tüm Türkiye’yi kapsayıp kapsamadığı ve hiç kesinti problemi yaşanıp yaşanmadığı konularında görüşleri talep edilmiştir.

Bu yazımıza cevaben Kurulumuza gönderilen BTK’nın 25.12.2009 tarih B.62.0.BTK.0.12.304.03- 42694 sayılı yazısı RÖK’ün 16.02.2010 tarihli toplantısında değerlendirilmiş ve aşağıdaki sonuçlara varılmıştır.

1- BTK söz konusu yazısında; “Mevcut durumda ülkemizde gerek nüfus, gerekse coğrafi kapsama açısından %100 kapsama ve %100 kesintisiz iletişim sağlayan herhangi bir GSM operatörü bulunmamaktadır.” demektedir. Bu nedenle, GSM operatörlerinin reklamlarında yer alan “her yerde kapsama”, “kesintisiz iletişim”, “zerre kapsama problemi olmayan” ve “her an, her yerden...” gibi kesinlik içeren, hizmette hiçbir aksama olmadığını belirten ifadelerin bundan böyle reklamlarda kullanılamayacağı, aksi halde bu ifadeler fiili durumu yansıtmadığından Reklam Özdenetim Esasları’nın “Doğruluk” başlıklı 5. maddesi uyarınca tüketicileri yanıltıcı olacağı sonucuna varılmıştır.

2- BTK’nın anılan yazısında “Kurumumuzca, ...mevcut mevzuat çerçevesinde işletmeciler arasında herhangi bir kıyaslama (en geniş kapsama alanına sahip vb.) yapılmamaktadır.” denmektedir. Bu durumda, bir GSM operatörünün rakipleri ile kıyaslama içeren reklamları konusunda Özdenetim Esasları’nın “Kanıtlama/Destekleme” başlıklı 8. maddesi uyarınca bu iddiasını rakipleri ile karşılaştırmanın da yer aldığı teste dayalı bir rapor ile kanıtlaması istenecektir. Örneğin; "en geniş kapsama" ya sahip olduğunu reklamlarında iddia eden operatörün rakiplerinin kendisi kadar geniş kapsamaya sahip olmadığını, rakiplerin verilerini de içeren bir karşılaştırmalı rapor ile kanıtlaması gerekecektir.

Kurulun gelecek raporları değerlendirmesine ışık tutması bakımından, bu tür raporları verebilecek kuruluşların isimleri, raporların metodolojisinin hangi kriterlere göre belirleneceği ve görüşüne ihtiyaç duyulduğunda başvurulabilecek teknik bilirkişilerin isimleri konusundaki görüşleri her üç operatörden istenmelidir.

3- Belli bir nokta gösterilerek kendisinin o noktada/noktalarda çektiğini iddia eden operatör, o noktanın/noktaların neresi olduğunu reklamda belirtmek şartı ile ve bu iddiasını kanıtladığı sürece bu şekilde reklam yapmasında sakınca görülmemiştir. O noktada rakiplerinin çekmediğini söylemediği sürece, bu reklamdan kendisinin çektiği, rakiplerin ise çekmediği gibi bir anlam çıkarılması mümkün değildir. Reklamda açık bir şekilde o noktanın neresi olduğu belirtilmezse, tüketicinin bundan “orada çektiğine göre her yerde çekiyordur” gibi bir anlam çıkaracağı ve bu durumda reklamın 1inci madde ile anlatılan durum kapsamına girerek yanıltıcı olacağı sonucuna varılmıştır.

Alt Yazı ve Haber Bantı Geçişleri / 2010

Reklam filmlerinde ana vaadin istisnası olarak yer alması gereken bilgiler genellikle alt yazılar ile tüketicilere aktarılmaktadır. Aynı zamanda her kanalda haber ve bilgilendirmelerin yer aldığı akar alt bantlar da yer almaktadır. Reklam kuşağı esnasında söz konusu haber ve bilgilendirme bantlarının da yayınlanması nedeni ile reklam mesajındaki istisnaların tüketicilere aktarılması amacıyla kullanılan alt yazılar kapanmakta ve okunamaz hale gelmektedir. Bu durum, tüketicilerin reklam mesajını tam anlamıyla algılayamaması sonucunu doğurmaktadır.

Bu sorunun çözülebilmesi amacıyla reklam kuşağının yayını sırasında, haber ve bilgilendirme bantlarının reklam filmindeki alt yazıları kapatmayacak şekilde düzenlenmesi konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir.

Taahhüt Koşulu / 2012

Reklamı yapılan ürün/hizmetten yararlanmak için tüketicilerin bir taahhütte bulunması gerekiyorsa bu şartın reklamlarda belirtilmesi gerekmektedir. Taahhüt koşulunun reklamda alt yazı dışında süperpoze, sabit alt yazı, patlangaç ve/veya dış ses ile belirtilmesi gerekmektedir.

Pazar Liderliği İddialarının Desteği Niteliğindeki Belgeler / 2014

Ticari iletişimde bir ürün/hizmetin liderliği, birinci sırada olması yönünde iddiaya yer verilmesinde bir sakınca bulunmamaktadır. Ancak bu iddianın desteği olarak tüketicinin de ürün/hizmeti satın alma tercihini yansıtan miktar/adet/tonaj (volume) bazlı günümüzden 1 yıl geriye dönük verilerin sunulması veya yıl bazında bu yönde iddiada bulunulması halinde, söz konusu yılın güncel olması koşuluyla, tüm yılı içeren verinin sunulması beklenmektedir. Ciro bazındaki satış verileri, ürünün/markanın gerçekleştirmiş olduğu satış değerini, şirketin kazanmış olduğu geliri ifade ettiğinden ve ciro bazında hesaplanan satış verileri ürünün/markanın satış fiyatı ile doğrudan alakalı olduğundan satış rakamlarına göre lider olma, birinci sırada olma iddiaları için söz konusu değer dikkate alınmamaktadır. Aynı şekilde satış rakamlarında dönemsel, sezonsal iniş çıkışlar yaşadığından 1 yıllık veri dikkate alınarak bu dönemsel, sezonsal değişikliklerin minimize edilmesi ve böylelikle tüketicilere en doğru bilginin aktarılması amaçlanmaktadır.

Sunulan Karşı Raporlardaki Ürünlerin Temini / 2014

Reklamlardaki iddianın geçersiz olduğu ileri sürülerek aynı derecede kanıt değeri olan bir karşı rapor sunulması durumunda, sunulan bu karşı raporda;

1.    Teste tabi tutulacak ürün örneklerinin raporu verecek kuruluşlarca piyasadan temin edilmesi ya da,

2.    Noter eliyle piyasadan temin edilip mühürlenmiş olması bu da mümkün değilse,

3.    RÖK tarafından piyasadan satın alınıp testi yapacak kuruluşa teslim edilmesi

halinde söz konusu karşı rapor, hiyerarşik olarak daha üstün sayılmakta ve iddia sahibi tarafından sunulan ürün temin koşullarının sağlanmadığı test sonuçları bu anlamda yetersiz kabul edilmektedir.

Ticari Reklamlar ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği - "İspat Külfeti" Maddesinin Uygulanması / 2015

10 Ocak 2015 tarihinde yürürlüğe giren Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nin “İspat Külfeti” başlıklı 9uncu maddesinde;

“(1)    Reklamlarda yer alan doğrulanabilir olgularla ilgili tanımlamalar, iddialar ya da örnekli anlatımlar; üniversitelerin ilgili bölümlerinden veya akredite olmuş ilgili test ve değerlendirme kuruluşlarından veya bağımsız araştırma kuruluşlarından alınmış raporlar ile kanıtlanmak zorundadır.

(2)     Reklam verenlerin kendilerine ait laboratuvar veya merkezlerinde yaptırılan araştırma ya da çalışmaların ispat niteliğinde sayılabilmesi için, bu çalışmaların bilimsel geçerliliğinin üniversitelerin ilgili bölümlerince veya akredite olmuş ilgili test ve değerlendirme kuruluşlarınca teyit edilmesi gerekir.

(3)     Birinci ve ikinci fıkra kapsamında sunulan raporların, reklamda yer alan iddiaları reklamın yayınlandığı dönemde kanıtlar nitelikte olması esastır.

(4)     Reklamverenler, bu Yönetmelikte belirlenen ilkelerin uygulanmasını denetlemekle yetkili ve görevli olanlara reklamlarda yer alan iddiaları kanıtlar nitelikteki belgeleri sunmakla yükümlüdür.”

denmektedir.

Söz konusu yönetmelik ile reklamlardaki iddiaların desteği niteliğinde sayılacak belgeler için belirli kriterler getirilmiştir. Yönetmelik ile, reklamlardaki iddiaların desteği niteliğindeki belgelerin üniversitelerin ilgili bölümlerinden veya akredite olmuş ilgili test ve değerlendirme kuruluşlarından veya bağımsız araştırma kuruluşlarından alınmış veya reklamverenlerin kendi laboratuvarlarında gerçekleştirilen araştırmaların da ilgili kurum/kuruluşlarca teyit edilmesi gerektiği hükmü getirilmektedir. Bu durumda, Özdenetim Esasları’nın “Kanıtlama/Destekleme” başlıklı 8inci maddesinde yer alan raporlar hiyeraşisinde tanımlanan “reklamverenin kendi tesislerinde / laboratuarındaki teste dayanan rapor”ların Kurul tarafından kabul edilmesi, yönetmeliğin ilgili maddesinde yer alan hüküm doğrultusunda yurtiçi/yurtdışı üniversitelerin ilgili bölümlerince veya akredite olmuş ilgili test ve değerlendirme kuruluşlarınca teyit edilmemesi halinde mümkün olamayacaktır. Özdenetim Esasları’nın “Temel İlkeler” başlıklı 1inci maddesindeki “reklamların yasal olması gerektiği” bölümü doğrultusunda söz konusu yönetmelik ile paralellik sağlanması amacıyla Kurul’a sunulan raporlarda herhangi bir hiyerarşi gözetilmeyecektir.

Reklamverenler tarafından sunulan reklamlardaki iddiaların desteği niteliğindeki belgelere karşı, rakipleri tarafından sunulacak belgeler yukarıdaki yönetmelik koşullarını sağladığı müddetçe eşit seviyede sayılacak ve ihtilaf konusunun giderilmesi için üçüncü bir bağımsız tarafın görüşüne başvurulacaktır.

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’nün 93327412.402 sayılı “Ticari Reklamlar” konulu yazısında da açıklama getirildiği üzere; reklamverenler tarafından reklamlardaki iddiaların desteği niteliğinde kendi tesislerinde/laboratuarlarındaki teste dayanan raporların sunulması durumunda söz konusu belge RÖK tarafından ilk aşamada kabul edilerek iddia sahibi reklamverene bu yönde ek süre tanınacak olup söz konusu belgenin yönetmeliğin ilgili fıkrasında yer alan hüküm doğrultusunda yurtiçi/yurtdışı üniversitelerin ilgili bölümlerince veya akredite olmuş ilgili test ve değerlendirme kuruluşlarınca teyit edilmesi için, Kurul görüşünün paylaşılmasını takiben, 10 iş günü süre tanınacaktır. 

Satış Rakamına Dayanan İddiaların Desteği Niteliğindeki Belgeler / 2017 

Bir ürünün satış rakamlarına dayanarak bu yönde “birinci sırada”, “bir numara”, “en çok tercih edilen” vb. ürün olduğunu ifade eden iddialara reklamlarda yer verilmesinde sakınca bulunmamaktadır. Reklamlarda bu ve bu anlama gelecek iddialara yer verilmesi halinde; söz konusu iddiaların ürünün satın alma tercihini yansıtan miktar/adet/tonaj (volume) bazlı bağımsız kuruluş tarafından düzenlenmiş satış/pazar payı verileri ile desteklenebilmesi beklenmektedir. Bu doğrultuda, ürün satışının gerçekleştiğinin tespiti için, perakende satış noktalarından sağlanan veriler ile derlenen rapor sonuçlarının satış rakamlarına dayanarak yapılan iddiaların desteği olarak geçerli görülmesi uygun bulunmaktadır. Sonuç olarak, bir reklamveren tarafından reklamlarda bir ürünün satış rakamına dayanarak bir iddiaya yer verilmesi halinde perakende satış noktalarından sağlanan veriler doğrultusunda derlenen raporların sunulması beklenecektir. 

Hanelerin ev içi satın alımlarını kapsayacak şekilde derlenen raporlar, ürünün satış rakamlarına dayanarak bu yönde birinci sırada”, “bir numara”, “en çok tercih edilen” vb. ürün olduğunu ifade eden iddiaların desteği niteliğinde yeterli/geçerli görülememektedir. Hanelerin ev içi satın alımlarını kapsayacak şekilde derlenen raporlara dayanarak “birinci sırada”, “bir numara”, “en çok tercih edilen” vb. ürün olduğu iddialarına ise söz konusu iddiaların hane tüketimi için geçerli olduğunun iddianın kullanıldığı her yerde (dış ses, süperpoze, sabit yazı, patlangaç vs.) açıkça belirtilerek yer verilmesi uygun bulunmaktadır. 

 
canada goose italiaa ugg saldi woolrich uomo woolrich parka woolrich outlet moncler uomo scarpe timberland ugg stivali stivali ugg moncler milano timberland shoes canada goose outlet timberland scarpe moncler outlet canada goose zug